Statut

Statut „Gazety dla Lekarzy”

I. Informacje wstępne

1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.

3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl, zwana dalej Wydawcą.

4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF).
Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.

5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.

6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną, religijną, z ruchem społecznym ani z samorządem terytorialnym lub zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.

II. Wizja i misja

1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji zdrowia, zdrowego starzenia się oraz wiedzy o chorobach rzadkich.

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie. GdL ma inspirować do myślenia i wyciągania wniosków.

3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.

4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL na swych lamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura, muzyka, podróże.

III. Finansowanie

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych środków własnych Wydawcy.

3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń na przyjęcia, lunche i poczęstunki.

4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” jest dziennikarzem freelancerem, nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL w innych mediach.

5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej satysfakcji.

6. Informacje dla autorów, więcej https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/2199-informacje-dla-autorow

dr n. med. Krystyna Knypl
redaktor naczelna i wydawca

The Statute

The Statute of “Gazeta dla Lekarzy”

I. Introduction

1. “Gazeta dla Lekarzy”, in accordance with Polish law, is registered in The District Court in Warsaw, on February 28, 2012 r. in the Register of Newspapers and Magazines (pos. PR17864).

2. “Gazeta dla Lekarzy” is created by medical doctors and members of their families.

3. The publisher of „Gazeta dla Lekarzy” is Krystyna Knypl, Ph.D., hereinafter referred to as The Publisher.

4. “Gazeta dla Lekarzy” has two distribution channels. Version ISSN 2300-2170 is published on the internet (www.gazeta-dla-lekarzy.com), and version ISSN 2084-5685 is published as a printed (mapped on the Internet in PDF format).
Each printed number is sent by The Publisher to the National Library of Poland (signature P. 293 987 A) within the framework of legal deposit.

5. “Gazeta dla Lekarzy” uses the GdL shortcut.

6. “Gazeta dla Lekarzy” is not associated with any political organization, religious, social movement or medical self-government. GdL is NGO acting for better healthcare for all citizens.

II. Vision and Mission

1. The primary objective of “Gazeta dla Lekarzy” is promoting issues important for public health: progress in medicine, health promotion, healthy aging and knowledge about rare diseases..

2. “Gazeta dla Lekarzy” is addressed to medical doctors, especially to those who see medicine as an art and their profession as a vocation. GdL inspires to thinking and learning.

3. The intention of “Gazeta dla Lekarzy” is to show all aspects of the functioning of modern health care systems, with particular attention to the threat to the traditionally understood the medical profession, flowing from the instrumental approach to medicine.

4. The complementary part of each medical duty is the time after duty. GdL on its pages shows not only medical issues, but also our achievements, experience and opinions on such topics as literature, music, travels.

III. Financing

1. In accordance with Polish law “Gazeta dla Lekarzy” is not a unit of the public finance sector and is not working in order to make a profit.

2. “Gazeta dla Lekarzy” is funded solely with private funds of The Publisher.

3. There are not accepted donations. The Publisher does not accept invitations to receptions, lunches etc.

4. The publisher does not do business, but is a freelance journalist.
“Gazeta dla Lekarzy” is not publishing commercial advertisements or announcements.
“Gazeta dla Lekarzy” don’t give media patronage for events or permission to reprint articles with logo GdL in other media.

5. Members of the editorial staff and authors are working as volunteers. Are not paid salaries or honoraria. All GdL members involved in editing and publishing are working for the common good, but also for personal satisfaction.

Krystyna Knypl, M.D., Ph.D.
editor in chief & publisher