Koronawirus: Komisja Europejska zwiększa gotowość na wypadek występowania ognisk choroby

Komunikat prasowy Bruksela, 15 lipca 2020 r.

Komisja przedstawiła dziś natychmiastowe środki krótkoterminowe mające na celu zwiększenie gotowości UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Komisja od początku koordynowała wymianę informacji i zaleceń dotyczących transgranicznych działań i środków zdrowotnych. Ciągła czujność i szybkie reagowanie ze strony Komisji i państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i uniknięcia nowych, powszechnie wprowadzonych zasad izolacji.

Komisja skupia się na niezbędnych działaniach mających na celu zwiększenie gotowości, takich jak: testowanie i ustalanie kontaktów zakaźnych, poprawa nadzoru zdrowia publicznego oraz szerszy dostęp do medycznych środków przeciwdziałania, takich jak środki ochrony osobistej, leki i wyroby medyczne. Działania te obejmują również środki w zakresie zwiększania zdolności opieki zdrowotnej na wypadek skoków w zachorowaniach, pozafarmaceutycznych środków przeciwdziałania, wsparcia dla mniejszości i osób z grup ryzyka, a także działania w celu zmniejszenia obciążenia związanego z grypą sezonową.

W komunikacie przedstawiono działania skierowane do organów krajowych, Komisji Europejskiej oraz agencji UE. Są to:

Zwiększenie liczby testów, ustalanie kontaktów zakaźnych i nadzór ze strony organów służby zdrowia publicznego w celu stworzenia mapy skupisk, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Oprócz komunikatu Komisja przyjęła dziś decyzję wykonawczą, której celem jest wspieranie transgranicznej interoperacyjności między aplikacjami mobilnymi służącymi do ustalania kontaktów i do ostrzegania ponad granicami krajowymi w obrębie UE.

Zapewnienie sprawnych dostaw środków ochrony indywidualnej, leków i wyrobów medycznych za pomocą takich mechanizmów jak wspólne zamówienia publiczne i strategiczne zapasy UE.

Utrzymanie szybkiego dostępu do dodatkowych zdolności w zakresie zdrowia publicznego bez zaniedbywania innych obszarów opieki zdrowotnej, m.in. w ramach wsparcia finansowego na rzecz transportu personelu medycznego i pacjentów między państwami członkowskimi, a także koordynacji rozmieszczania zespołów i sprzętu ratownictwa medycznego w państwach wnioskujących o to za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Dostarczanie ukierunkowanych i lokalnych środków pozafarmaceutycznych na podstawie badań i dowodów, jak również terminowa wymiana informacji na temat skuteczności ponownie wprowadzonych środków.

Wspieranie szczególnie wrażliwych grup społecznych, takich jak osoby starsze, chore oraz zmarginalizowane poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie testowania, opieki i leczenia, a także zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego.

Zmniejszenie obciążenia związanego z grypą sezonową w celu uniknięcia dodatkowej presji na już napięte systemy opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie wyszczepialności i innych środków, takich jak realizacja dodatkowych krajowych zamówień na szczepionki przeciwko grypie.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, stwierdził: Obecnie wiemy o wirusie więcej niż wcześniej, ale naszym obowiązkiem jest zachować czujność i stosować prewencję. Przedstawiony dziś zestaw środków ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym ogniskom COVID-19 w przyszłości. Korzystając z doświadczenia zdobytego w ostatnich miesiącach zamierzamy unikać improwizacji, zwiększyć gotowość na wszystkich frontach, zachować jednolity rynek i podstawowe swobody oraz ułatwić odbudowę gospodarczą i społeczną w całej UE.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides skomentowała: Przebyliśmy długą drogę od szczytu pandemii COVID-19, ale wirus wciąż krąży. Nadzór, gotowość i koordynacja są niezbędne, aby zapobiec powszechnemu występowaniu ognisk choroby. Wzywamy dziś do podjęcia zdecydowanych i wspólnych działań na rzecz ochrony naszych obywateli i będziemy wspierać państwa członkowskie w tym procesie. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, abyśmy byli w pełni przygotowani. Jeszcze nie nadszedł czas na opuszczenie gardy.

GdL 8_2020