Skala psychopatii wg Roberta Hare

Pacjenci z zaburzeniami osobowości w istotny sposób mogą utrudniać codzienną pracę w gabinecie lekarskim, na SOR-ze czy w rejestracji. W ocenie zachowania pacjenta lub osoby towarzyszącej może być pomocna amerykańska Hare Psychopathy Checklist-Revised (skala psychopatii Roberta Hare’a). Test przeprowadzany wg tej skali obejmuje 20 kryteriów ocenianych na 0, 1 lub 2 punkty podczas wywiadu z badaną osobą. Uzyskanie 30 punktów wskazuje na psychopatię. Osoby bez zaburzeń uzyskują zwykle kilka punktów. Osoby o skłonnościach psychopatycznych uzyskują kilkanaście punktów.

Cechy emocjonalne, interpersonalne i społeczne

  1. Swoboda w kontaktach z innymi i powierzchowny urok

  2. Wyolbrzymione poczucie własnej wartości

  3. Potrzeba stymulacji i skłonność do odczuwania nudy

  4. Patologiczne kłamstwo

  5. Oszustwa i manipulowanie

  6. Brak poczucia winy

  7. Płytki afekt

  8. Brak empatii

  9. Pasożytniczy styl życia

10. Niska kontrola zachowania

11. Wczesne problemy z zachowaniem

12. Brak realistycznych długoterminowych celów

13. Impulsywność

14. Nieodpowiedzialność

15. Brak poczucia odpowiedzialności za własne czyny

16. Przestępczość nieletnich

17. Naruszanie zasad zwolnienia warunkowego lub kurateli

18. Wiele krótkotrwałych związków małżeńskich

19. Popełnianie różnego rodzaju przestępstw

20. Promiskuityzm

Źródło: Hare R.D.: Evaluating the screening version of Hare Psychopathy checklist – revised (PCL:SV) an item response theory analysis. Psychological Assessment 1999,11,3-13

(K.K.)

GdL 11_2014